หน่วยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Members

Group leader: Dr. Satith Sangpradid

Researchers

Lecturer

Satith

อ.ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
dr. Satith Sangpradid

 

Research interests

 • Image segmentation
 • Object base image segmentation
 • Feature extraction
 • Face recognition and video for surveillance
 • Fuzzy image processing
 • Automated road extraction from high-resolution images
 • Augmented reality
 • Spatial decision support systems

Education

 • 2555 วท.ด. ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2546 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2541 วท.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Experience

 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2547-2548 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2546-2547 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 2544-2546 ผู้ช่วยวิจัยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2542-2544 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Publications

 • Suitable location for new oil-palm plantation to support full capacity of oil-palm factories in Krabi Province, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 32 , 2549.
 • การปรับปรุงเทคนิค IHS Transformation สำหรับการทำ Pan-Sharpening บนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552, ธค2552.
 • การประเมินความถูกต้องของการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT ด้วยการเปรียบเทียบกฎในการตัดสินใจ แบบ Maximum Likelihood Ratio method และ Parallelepiped : กรณีศึกษา จังหวัดชัยภูมิ, การประชุมวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม Main Conference สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21 กย.2553.
 • การเปรียบเทียบกระบวนการ Pan-Sharpened จากภาพถ่ายดาวเทียม IRS-1D และ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TMโดยใช้โปรแกรม ENVI และ ERDAS กรณีศึกษา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม , การประชุมวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม Main Conference สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21 กย.2553.
 • การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกงาดำ กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำชี ประเทศไทย, การประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19-20, ตค.2553
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สุขภาวะชุมชน 5 มิติ ผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19-20ตค.2553
 • Geographic Information System Application for land Suitability Evaluation of Sunflower Plantation. Int. J. Emerg. Sci., 2(3), 499-508, September 2012.

 • Urban heat island monitoring and analysis by using integration of satellite data and knowledge based methods. International Journal of Development and Sustainability. 1(2), 99-110, 2012.

 • การสกัดแยกถนนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและ สารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. 15(2), 2557.

 • Weighting parameters to improve IHS transformation in data fusion of THEOS imagery. Journal of Digital Information Management, 12(6), 341-348.

 • การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.. 2557).

 • Assessment of drought risk area in thung kula rong hai using geographic information systems and analytical hierarchy process. International Journal of Geoinformatics, 2015.

 • การวิเคราะห์หาตำแหน่งจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าของ CP-ALL ด้วยการใช้แนวทางของการหาตำแหน่งและการจัดสรรกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ฉบับพิเศษ, 2559.

Lecturer

ดร.นุชนาฏ บัวศรี
Dr.Nutchanat Buasri

EDUCATION
 • 2559 ปร.ด.
EXPERIENCE

publications

Lecturer

ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง

Lecturer

ธีรญา อุทธา

Lecturer

Patiwat

อ.ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช
Patiwat Littidej

Lecturer

Naruset

อ.ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
Naruaset Prasertsri

Research Areas