หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์

Member

Group leader: Asst.prof.dr.Jaree Thongkam

Researcher

Director/Lecturer

Jaree

ผศ.ดร.จารี ทองคำ
Asst. Prof. Jaree Thongkam
Research Interests
 • Big data
 • Data mining
 • Data retrieval
 • Time series
 • Image Processing
 • Application development
Selected Publications
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak (2016). Predicting Schizophrenia at Risk of Readmissions in the Short- and Long-Term using Decision Tree Model, KKU Research Journal, 41(3).
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak (2015). Colorectal Cancer Survivability Prediction Models: a Comparison of Six Rule Based Classification Techniques, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 10, Number 24 (2015) pp 44387-44392.
 • Jaree Thongkam, Vatinee Sukmak and Weerayut Mayusiri. (2015). A Comparison of Regression Analysis for Predicting the Daily Number of Anxiety-Related Outpatient Visits with Different Time Series Data Mining, KKU Engineering Journal, 42(3): 243-249.
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak. (2014). Enhancing Decision Tree with AdaBoost for Predicting Schizophrenia Readmission, Advanced Materials Research, 931-932, 1467-1471.
 • Vatinee Sukmak and Jaree Thongkam (2013). Effects of Different Payment Schemes on Actual Impatient Expenditures with Schizophrenia, Journal of Health Systems Research; 8(1):37-48.
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak (2013). Cervical Cancer Survivability Prediction Models using Machine Learning Techniques, Journal of Convergence Information Technology, 8(15): 13-22.
 • Vatinee Sukmak and Jaree Thongkam. (2013). Costs of Inpatient Care for Schizophrenia at Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital. Journal of the Psychiatric Association of Thailand: 58(4): 421-432.
 • Vatinee Sukmak and Jaree Thongkam. (2013). Improving Quality of Breast Cancer Data through Pre-processing, KKU Engineering Journal, 40(4): 493-504
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak. (2012). Prostate Cancer Survivability Prediction Models via Rule-based Techniques, International Journal of Advancements in computing Technology, 4(20): 89-98.
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak. (2012). Bagging Random Tree for Analyzing Breast Cancer Survival, KKU Research Journal, Khon Kaen University 17(1), pp. 1-13.

Lecturer

it-8

ผศ. อนิรุทธิ์ โชติถนอม
Asst. Prof. Anirut Chottanom

Short bibliography

Education

 • 2545 วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2537 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

Experience

 • 2552-2553 รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2549-2551 ผู้ประสานงานสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Expertise

 • Web application
 • Multimedia
 • Information technology
 • Education science and computer

Selected Publications

 • การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้วยอินเทอร์เน็ต, งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2545.
 • การวิจัย และพัฒนาระบบจัดการไฟล์เอกสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2546.
 • การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2547.
 • การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจสำหรับหน่วยงานราชการ,งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2547.
 • การวิจัยและพัฒนา Homepage สำหรับแนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติ, งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2548.
 • ปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2553.
 • Jantima Polpinij, Somnuk Puangpronpitag, Chumsak Sibunrueng, Rapeeporn Chamchong and Anirut Chotthanom. “An Effective Pornographic Web Filtering System Using a Probabilistic Classifier”, Proceeding of Int’l Conf. Joint International Computer Conference (JICC), Chongqing, China.  November 2005.
 • Chumsak Sibunruang, Jantima Polpinij, Rapeeporn Chamchong, Anirut Chotthanom and Somnuk Puangpronpitag. “A Pornographic Web Patrol System Based-on Hierarchical Image Filtering Techniques”, Proceeding of 7th International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition and Image Processing (CVPRIP). Kaohsiung, Taiwan. 8-11 October 2006.
 • Jantima Polpinij, Anirut Chotthanom, Chumsak Sibunruang, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “Content-Based Text Classifiers for Pornographic Web Filtering”, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Taiwan. 8-11 October 2006.
 • Jantima Polpinij, Chumsak Sibunraung, Anirut Chotthanom, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “Content-Based Pornographic Web Filtering by Support Vector Machines Text Classifiers”, 1st International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies (InSciT), Madrid, Spain. 22-25 October 2006.
 • Chumsak Sibunraung, Jantima Polpinij, Anirut Chotthanom, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “A Web Pornography Patrol System by Content-based Analysis: In Particular Text and Image”, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Singapore 11-15 October 2008.

Lecturer

อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ
Thananchai Khamket

Research Interests

 • Information Technology
 • Web Technology
 • E-Commerce
 • Multimedia

หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์

หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เป็นกลุ่มที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ ดังนั้น สารสนเทศเชิงประยุกต์มุ่งเน้นการประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เช่น ชีวาสารสนเทศทางการแพทย์ ชีววิศกรรม และวิทยาศาสตร์ปัญญา และองค์ความรู้ด้านข้อมูลมัลติมีเดียกลุ่มสารสนเทศเชิงประยุกต์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการวิจัยในสาขานี้

วิสัยทัศน์

หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์เป็นหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาสารสนเทศเชิงประยุกต์ โดยเฉพาะสารสนเทศทางสุขภาพ

พันธกิจ

หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์เป็นหน่วยวิจัยเพื่อสารสัมพันธภาพกับภาคธุรกิจในการร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสหสาขาวิชา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 1. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาสารสนเทศเชิงประยุกต์ โดยเฉพาะสารสนเทศทางสุขภาพ
 2. เพื่อสารสัมพันธภาพกับภาคธุรกิจในการร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน
 3. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสหสาขาวิชาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
 4. แสวงหาทุนเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนากลุ่ม
 5. เป็นแหล่งดึงดูดนิสิตที่มีคุณภาพเข้าสู่หน่วยวิจัยในระดับสูงกว่าปริญญาตรีตามเป้าหมายวิจัยของหน่วยวิจัย

 

Research Areas

 • Big data
 • Data mining
 • Data retrieval
 • Application development
 • Multimedia
 • Information technology
 • Education science and computer